Memories

ובסיכום של שבוע השקיעה מתחילה, וכתמים של אדמדם מתפרשים על עננים בהירים. והרגעים החזקים של השבוע עוברים מול עניהם, בהבזק לעבר של מומנט. הקטעים המענינים בעבודה, ודקות של רגש שחלו בחיים. איך שבתוך יום סתמי , דמות הופיעה מול העינים, וטלטלה את עולמי. מפתיע לגלות שגם לאכול פרינגלס יש משמעות כשאדם יקר לך לצידך ושעינים …

10 things

כעבור זמן מה שלא נכתב כאן מקום, הוחלט פשוט להדביק קטע מהיומן שלי. בנוסף יהיה השתדלות לעדכן מידי פעם גם בעניני דיומא, כך שמאידך גיסא לא כל קטע יהיה בעניני איבוד הלבבות וסערת הרגשות, אולם יהיה עדכון באופן תדיר יותר. וכמו שכתוב במסכת מנחות – -> תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. להלן הקטע מהיומן. וכן, …